Five fat friars frying flat fish

Five fat friars frying flat fish.