Thomas Tattamus

Thomas Tattamus took two T’s to tie two tots to two tall trees.